سرشت تاریخی دین و نقش آن در فهم و تفسیر متون دینی ؟ (پاسخ به گنجی -۶)

 ابوالقاسم فنایی:۱- مقدمه:  در این بخش دیدگاه‌های آقای گنجی در باب موضوعات زیر نقد و بررسی می‌شود: (۱) نسبت دین و معرفت دینی (۲) اعتبار تفسیرهای پیشینیان از متون دینی و ترجیح آن بر تفسیرهای مدرن (۳) سرشت تاریخی دین و نقش آن در فهم و تفسیر متون دینی (بیشتر…)