نیم نگاهی به سیر اندیشه های تربیتی

مقاله
زریر عباسی *: اندیشه تربیتی یا فلسفه تعلیم و تربیت به طور خلاصه عبارت است از تامل و تعمق در چرایی تعلیم و تربیت ، چیستی تعلیم و تربیت ، چگونگی تعلیم و تربیت و غایت تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت از جمله مسایلی است که طی قرون متمادی…