چهره در آیینه‌ی دیگری

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان: امروزه مؤمنان و بی‌ایمانان می‌توانند چهره‌ی خود را در آیینه‌ی دیگری ببینند ـ و می‌بینند؛‌و حال آنکه، پیش از این، هر یک از این دو گروه فقط می‌توانست چهره‌ی خود را در آینه‌ی خود ببیند ـ و می‌دید. روزگاری،‌ مؤمنان و بی‌ایمانان فقط به خودانگاره (self –image)‌ی خود…