دو روایت از کتاب “تنوع دین در روزگار ما”

یادداشت
یادداشت‌هایی از احسان عابدی و جواد ماه‌زاده درباره‌ی کتاب “تنوع دین در روزگار ما” که در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده است: برای «جان ناخوش» ویلیام جیمز نه آیین عشاء ربانی تسکین بود، نه سرودهای دسته‌جمعی در کلیسا؛ آنگونه که مومنان مسیحی آرام و قرار می‌یابند. «جان‌های ناخوش» هم از…