انتحال یا تسامح؛ چه باید گفت؟

مقاله
 مهرداد علی‌پور:در نهایت، مشکل اساسی کتاب مذکور از این‌جا ناشی می‌شود که نویسنده اغلب مباحث کتاب را به گونه‌ای می‌آورد که به خواننده چنین القا می‌شود که وی آنها را از جانب خویش و تنها براساس اندیشه‌های خود می‌نگارد، حال آنکه بی‌شک بسیاری از آنها را از منابع دیگری برگرفته…