اسلام تفاوت ( قسمت ۱۷ ) پیامبران زن بودند یا مرد ؟

اسماعیل اردستانی
question_answer۲ دیدگاه
| اسماعیل اردستانی | یکی از درسهای مهم روانکاوی به ویژه شاخه لاکانی آن، در رابطه با موضوع جنسیت، فراتر رفتن از زیست شناسی است. موضوعی که ناقدان مسئله پیامبری عمدتا به آن بی توجه هستند، طرح نقدی در مرزهای زیست شناسی، علی رغم اینکه بر این مسئله واقفند که…