نیکی در دنیا ، داوری در آخرت ، با تکیه برسخن امام جواد (ع)

یادداشت
علی انصاری:  امروزه ، فضای حاکم بربخش مهمی از جهان اسلام ، بسی تیره وتار است . نزاع ها وکشمکش های فرقه ای ورسانه ای ، کشتارهای گروهی وسلب امنیت وآسایش روانی واجتماعی ، بسیاری را ، آزرده خاطر کرده است . به جرأت ، می توان گفت ، خبرسازترین…