درنگی بر ترکیب مفهومی امتناع تفکر

جواد طباطبایی
 محمدعلی مرادی:حوادث بعد از انقلاب نحوه‌ی نگرش ایرانیان را در عرصه‌های گوناگون دگرگون کرد؛ چراکه ساده کردن پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در سال‌های قبل از انقلاب گریبان فعالین سیاسی و اندیشمندان ایرانی را گرفته بود اینک با طرح پرسش‌های عمیق‌تر می‌کوشید مشکلات و مسائل اجتماع و سیاست و…