منابع حجّیت در دنیای مدرن

مصطفی ملکیان
اشاره: گفتمان معرفتی، بخشی است که در آن موضوعی را از زاویه‌‌‌ای دیگر می‌نگریم و آن را به چالش و سنجش (نقد) می‌طلبیم؛ فارغ از درستی یا نادرستی احکامی که درباره‌اش صادر می‌کنیم. حقوق دشت پهناوری است که تنها در کتب قانون و کتاب‌های درسی خلاصه نشده است. فلسفه حقوق…