جایی که خدا «فدیه» می دهد؛ روایتی دیگر از داستان ابراهیم و فرزندش

آرش سلیم
آرش سلیم: فرزند ابراهیم چون کالایی در دست پدر به قربانگاه کشانیده می شود تا به فرمان خدا به خدا «هدیه» شود! تا آن جا که یادم می آید همیشه با روایت ابراهیم و «ذبح» فرزندش به نوعی مشکل داشتم. اما این مشکل نه با ابراهیم بود و نه اطاعت…