پیدایش «حقوق اساسی» در قرون جدید و فقدان آن در سنت اسلامی

 محمد مجتهد شبستری: از آن هنگام که انسان در خود فکر، شروع به اندیشیدن کرده، معیار ثابت و جزمی و نهایی برای صحت و سقم گزاره‌ها وجود ندارد، این خود تفکّراست که باید معیار تفکر و حق و باطل و حقیقت و خطا را ارائه دهد. این گونِۀ جدید از…
فهرست