نسبت اسلام وحقوق بشر

ابوالقاسم فنایی
نسبت اسلام و حقوق بشر در نشستی با حضور آقایان  دکتر ابوالقاسم فنائی و رضا علیخانی  مورد بررسی قرار گرفته است. فایل تصویری این نشست در اینجا  در اختیار علاقه‌مندان است: قسمت اول + قسمت دوم مطالب مرتبط:اسلام تفاوت ( قسمت هشتم ) اسلام در سه دقیقه.اسلام تفاوتاسلام تفاوت (…
فهرست