“زن در سایه سارِ آن دیگری”

مقاله
 سحر سلمانیان: پیش از هر سخنی باید تاکید کنم که به هیچ وجه دغدغه ی فمینیستی یا شرح مصیبت تاریخی یا نگرانی باز پس گیری حقوق زنان از مردان را ندارم، بلکه بر عکس، قصدم آن است که به نقش خودِ زنان در شکل گیری هویت خانوادگی و اجتماعیشان بپردازم.…

ذهن، زبان و حقوق زنان

نیما افراسیابی
 نیما افراسیابی:  اگر حقوق بشر را بیش و پیش از هر چیز از جنس «حقوق اخلاقی»، سویِ حداقلِ کرامتمندیِ انسانی،  بدانیم که هم تمام انسان ها واجد آن حقوق هستند؛ و هم تمام انسان های دیگر (و نیز نهادها) مکلّف به رعایت آن حقوق هستند. همچنین، حقوق زنان را بخشی…
فهرست