درآمدی بر هرمنوتیک‎/ با اتکا به آرا شلایرماخر، هایدگر و گادامر

مقاله
question_answer۳ دیدگاه
کیارش زمانی*: چکیده هرمنوتیک فلسفی یکی از مهم ترین رشته ها در حوزه ی فلسفه ی قاره ای است که فیلسوفان بزرگی نظیر شلایرماخر، دیلتای، هایدگر و گادامر درباره ی آن  نظریه پردازی کردند و به بسط و گسترش آن پرداختند. مسئله ی محوری در هرمنوتیک فلسفی مقوله ی ٬فهم٬…