معنای لغو سخنرانی استاد مصطفی ملکیان در دانشگاه خوارزمی

خبر, یادداشت
 افشین داورپناه: پویایی و نشاط هر جامعه در ارتباط مستقیم با وضعیت اندیشه‌ای دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک آن جامعه قرار دارد؛ در واقع هر چه بازار گفتگو و مباحثه بین اندیشه‌های گوناگون در دانشگاه‌ها پررنگ تر باشد، می‌توان جامعه‌ای پرنشاط‌‌تر را انتظار داشت؛ با وجود این و با تاکیدات متعددی…