دوگانگی داوری میان “خود” و “دیگری”

علی زمانیان
 علی زمانیان: ما آدمیان آن هنگام که خود را زیر ذره بین سنجش و داوری قرار می دهیم  و آن زمانی که در باره ی رفتار، گفتار و کردار خودمان داوری می کنیم، در مقایسه با مواقعی که رفتار، گفتار و کردار دیگران را مورد قضاوت قرار می دهیم، روش…