دین داریِ انسان گرا؛ درآمدی بر رویکرد انسانی به دین

مقاله
  صدیق قطبی: آنچه در این نگاشته، قصدِ طرح آن را دارم، نشان دادنِ قرائت و سبکی از دین ورزی است که در آن، پاسداشتِ حرمتِ انسان و توجه به رنج او، محور اصلیِ دلنگرانی و محلِّ  اعتنا و اهتمامِ بلیغِ فردِ دیندار است. (بیشتر…)