دین باوری ویتگنشتاین

یادداشت
  علی احمدی: ویتگنشتاین متاخر یکی از مهم ترین فلاسفه ی قرن بیستم , در فلسفه ی دین تاثیر زیادی داشته است . پیروان او همچون دی . زد . فیلیپس و وینچ با استفاده از فلسفه ی دوم او و مفاهیمی همچون بازی زبانی و صورت زندگی نوع جدیدی از اصالت ایمان…