پلورالیسم دینی- دین حق و صراط مستقیم

آرش سلیم
 آرش سلیم: به مناسبت مناظره اخیر درباره پلورالیسم دینی، در این نوشتار بحث و مدلی بر مبنای آموزه های قرآن ارائه می گردد. به ویژه نگاه به دو پرسش زیر هدف این نوشتار است: «دین حق» کدام دین است؟آیا «صراط مستقیم» در دین به یک صراط محدود می شود؟ (بیشتر…)