تأملی دوباره در نسبت دین و مدرنیته

ابوالقاسم فنایی
ابوالقاسم فنایی: در سخنرانیها و مکتوبات پارهای از اندیشمندان ایرانی که در همایش دین و مدرنیته شرکت جسته، یا پیش و پس از این همایش در باب این موضوع اظهارنظر کردهاند، نکاتی کلیدی و سرنوشتساز و در عین حال مبهم وجود دارد که نیازمند ایضاح است و این نوشتار به…

سازگاری معنویت و مدرنیته

مصطفی ملکیان
«قوام مدرنیته به عقلانیت است. من اعتقاد دارم کسی مدرن است که ترازوی هرگونه رد و قبول، انکار و تایید، جرح و تعدیل، تضعیف و تقویت را در درون خود قرار دهد. یعنی برای پذیرفتن یا وازدن هر گزاره و یا رد و قبول هر باوری به مجموعه ادراکات خود…