اولویت‌های‌پژوهشی‌در حوزه‌دین‌پژوهی‌

مصطفی ملکیان
اولویتهای ‌پژوهشی ‌در حوزه‌ دین‌پژوهی ‌بدین‌معناست ‌که‌ در عین‌ وقوف ‌به ‌اینکه ‌تقریبا در هیچ‌ بخشی‌از مباحث‌مربوط‌ به ‌دین‌پژوهی ‌نمی‌توان‌ مدعی‌ شد که ‌نیاز به ‌مطالعه ‌و تحقیق‌نداریم‌ ولی‌ در عین‌حال‌ قبول ‌داریم ‌که ‌در میان ‌بخشهای ‌مختلف ‌دین‌پژوهی ‌بعضی‌از بخشها فعلا بیشتر نیازمند مداقه‌ و مطالعه ‌هستند ولی‌ بعضی‌از…