زمان، علم خدا و نسبت اراده‌های الهی و انسانی

نیما حق پور
این مقاله به قلم نیما حق پور  در پی آن است که اثبات نماید: ـ خدا در خارج «زمان» و محیط بر آن نیست، بلکه «زمان» از صفات ذات الهی است و نه مخلوق حرکت، ـ علم خدا به جزئیات سرانجامِ قطعی بشر تعلق نمی‌گیرد، و ـ اراده انسانی از…