رئالیسم عمقی باسکاردرمکتب رئالیسم انتقادی

علیرضا محمدی, مقاله
question_answer۲ دیدگاه
علیرضا محمدی: درمکتب رئالیسم انتقادی بامحوریت روی باسکار/ Roy Bhaskar مفاهیمی همچون ساختارها،نیروها، مکانیسم های برسازنده وگرایش هامطرح میشود.ازدیدگاه رئالیست انتقادی ،علّیت ناظر به رابطه ی بین حوادث انضمامی (علّت ونتیجه) نیست ،بلکه به نیروهای علّی یاقابلّیت های موضوعات یا روابط، یا به شکل کلّی تر به شیوه های عمل…