معنویت قدسی (۸): رابطه‌ی عقل و وحی (۲)

معنویت قدسی
 ابوالقاسم فنایی: بحث ما در باب رابطه‌ی عقل و وحی بود. چنان‌که دیدیم، بین عقل و وحی دو نوع رابطه می‌‌‌توان تصور کرد: یکی  «تلائم»/ «توافق» و دیگری «تعارض»/ «ناسازگاری». توافق هم دو نوع دارد: یکی «حداقلی» و دیگری «حداکثری». توافق حداقلی در سه حالت رخ می‌دهد، اما توافق حداکثری…

رابطه‌ عقل و وحی(۲)

ابوالقاسم فنایی
اشاره: رابطه‌ی عقل و وحی یکی از مسائل مهم و پرثمر فلسفه‌ی دین و الهیات به‌شمار می‌رود و درباب این موضوع ما با طیف گسترده‌ای از نظریات مواجه‌ایم. در دو سر این طیف دیدگاه‌هایی قرار می‌گیرند که قائل به بی‌اعتباری کامل وحی و یا عقل هستند و در میان آن…

رابطه‌ عقل و وحی(۱)

ابوالقاسم فنایی
اشاره: رابطه‌ی عقل و وحی یکی از مسائل مهم و پرثمر فلسفه دین و الهیات به شمار می‌رود و درباب این موضوع ما با طیف گسترده‌ای از نظریات مواجهیم. رابطه‌ عقل و وحی در دو مقام محتلف قابل بررسی است، یعنی در این رابطه دو سؤال متفاوت و در عین…