ارزیابی ملکیان از «روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی»

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان: در این جلسه مطالبی را که اسپیلکا و همکارانش در این کتاب آورده‌اند و مطالبی را که در این کتاب در حوزه روانشناسی دین آمده، نظم جدیدی خواهم داد و این امر خود نشان‌دهنده آن است که من نظم این کتاب را نمی‌پسندم. این کتاب سرشار از دانش،…

روان‌شناسی دین

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان: در نظر دارم در دو مقوله سخن بگویم: یکی در معرفی روانشناسی دین. به این دلیل که در زمینه‌ی روانشناسی دین به تعداد انگشتان یک دست به زبان فارسی کتابی نوشته یا ترجمه نشده و کتاب‌هایی هم که نوشته یا ترجمه شده هیچکدامشان خودِ حوزه‌ی معرفتی روانشناسی دین…