کارنامۀ روشنفکران دیندار در قلمرو اخلاق در گفت‌وگو با ابوالقاسم فنایی

ابوالقاسم فنایی
ابوالقاسم فنایی: تعریفی که من از روشنفکری دینی دارم، همان تعریفی است که با شنیدن این تعبیر در ذهن عموم مخاطبان فارسی‌زبان پدیدار می‌‌‌شود. بر اساس این تعریف، روشنفکر دینی یعنی روشنفکر دیندار، یعنی کسی که هم درد و دغدغه‌های روشنفکرانه دارد و در داشتن این دردها و دغدغه‌ها با…