نگاهی انتقادی به نسبت هنر و روشنفکری در ایران

گفت و گو
  حسین سخنور : ویژه‌نامه آخر سال «میز روشنفکری» هم ویژه بود، هم در محتوای مطلب و هم لااقل در شکل آن که این بار  بیش از یک نفر پشت این میز نشستند تا از سیر تحول و تکامل جریان روشنفکری ایران‌ِ بعد از انقلاب و دادوستد آن با جریان هنری کشور…