شیادی بزرگ و روشنفکران جعلی

مقاله
راجر اسکروتون: جعل کردن به همدستی شکارچی و قربانی می‌ماند. هم‌پیمان می‌شوند تا باور کنند آنچه را باور ندارند و احساس کنند آنچه را ناتوان از احساس آن‌اند. باورهای جعلی، نظرات جعلی و تجربیات جعلی نیز وجود دارند. عواطف جعلی هم وجود دارند. وقتی ایجاد می‌شوند که عموم مردم جایگاه…