رنج دائمی انسانِ محروم از «آموزش زبان مادری»/رهیافت روان‌شناختی حق زبان مادری در گفت و گو با استاد ملکیان-۲

مصاحبه, مصطفی ملکیان
 مصطفی ملکیان: من شکی در این ندارم که زبان یعنی زبان مادری. اگر نگویم مهم‌ترین، باید بگویم یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سازنده شخصیت، منش و هویت انسان است. مخصوصا با توجه به اینکه ما اساسا بدون زبان، امکان و قدرت اندیشیدن نداریم. ما همیشه با زبان و به‌توسط زبان می‌اندیشیم.…

خطای اخلاقی و حقوقیِ مخالفانِ «آموزش زبان مادری» //رهیافت اخلاقیِ حق زبان مادری در گفت و گو با استاد مصطفی ملکیان -۱

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان: وقتی ما زبان مادری را از انسان‌ها دریغ می‌کنیم، بر وفق همه نظام‌های ارزش‌گذاری، مرتکب خطا می‌شویم. یعنی هم از لحاظ نظام ارزش‌گذاری حقوقی، هم از لحاظ نظام ارزش‌گذاری اخلاقی، هم از لحاظ نظام‌ ارزش‌گذاری زیبایی‌شناسانه و هم از لحاظ نظام ارزش‌گذاری مصلحت‌اندیشانه یعنی در همه نظام‌های ارزش‌گذاری…

​تمامت‌خواهی‌ سیاست را ناممکن می‌کند

یادداشت
نیلوفر: دکتر ایواز طه، در نامه‌ای سرگشاده، به مخالفت اعضای فرهنگستان زبان فارسی با آموزش زبان مادری واکنش نشان داد. وی در نامه‌ی خود آورده است:  هر زبانی حق حیات دارد. هیچ انسانی را نمی‌توان به بهانه‌هایی از آموزش زبان مادری و از آموزش به زبان مادری‌اش محروم کرد، هیچ…