زن در اندیشه شریعتی؛ از حسینیه ارشاد تا گشت ارشاد!

هادی حکیم شفایی
question_answer۱ دیدگاه
هادی حکیم شفایی: شریعتی، اندیشمند اسلامگرایی که اندیشه هایش به حدود پنج دهه قبل بازمی گردد آزادمنشانه و به دور از تعصبات رایج می اندیشد و حق انتخاب پوشش را برای زنان به رسمیت می شمارد و حجاب را تنها آنگاه که انتخابی آگاهانه باشد، واجد ارزش انسانی می داند.