آیا زندگی اخلاقی عقلانی است؟

مصطفی ملکیان
مصطفی ملکیان: آیا عقلانی است که اخلاقی زندگی کنیم؟ مراد از این پرسش این است که آیا زندگی اخلاقی به‌صرفه است؟ البته منظور از عقلانیت،‌ عقلانیت عملی است نه عقلانیت نظری. پس باید درصدد فهم عقلانیت عملی برآییم. به زبانی ساده، عقلانیت عملی بدین معناست که هزینه اعمال فرد در…