زندگی آرمانی و نسبت سلامت روانی و زیست اخلاقی

مصطفی ملکیان
 اعتماد: خوشبختی را در معنایی فلسفی به معنای خوب زندگی کردن (well being) می‌دانند. زندگی همراه با خیر یا به تعبیری که در گفتار مصطفی ملکیان آمده؛ اما چه معیارها و ویژگی‌هایی دارد. این ویژگی‌ها چه نسبتی با یکدیگر دارند، تقدم و تاخرشان در چیست و نهایتا اینکه سلامت نفس…