نسبت سعادت و عدالت

یادداشت
بابک محمودپور: من _ بعنوان یک واحد فردی و یا یک واحد کاری _ چرا باید بیشتر کار کنم که بیشتر داشته باشم؟ برای داشته های بیشتر مقدمه ای درونی و انگیزه ای لازم است که همان ( خواسته های بیشتر ) است . به شخصه می شود خواسته ها…

انتظار بشر از دین

مصطفی ملکیان
انتظار بشر از دین چیست؟  آیا معتقدان به حقانیت متون مقدس دینی می‌توانند جواب سؤالِ “انتظار بشر از دین چیست؟” را از متونِ مقدسِ دینی خود طلب کنند یا باید پاسخ را از غیر این طریق بجویند؟ چرا؟ اگر به غیر متون مقدس رجوع باید کرد آن غیر چیست؟  آیا…