روشنفکری‌ دینی، ‌تفکر ‌یا انفعال‌

علیرضا محمدی
question_answer۱ دیدگاه
| علیرضا محمدی| تا آنجا که به تعاریف مختلف روشنفکری مربوط می‌شود، تفکر با زمینه‌های قابل تغییر و نداشتن تعصب و جزمیت درباره آن با ابزاری به نام عقل خود بنیاد را می‌توان مخرج مشترک تمامی این تعریف‌ها به حساب آورد. در کشور ما نیز از هنگام مواجه شدن با…

تعامل سنت با مدرنیته در اندیشه‌های دکارت

گفت و گو
 دکارت آدمی به شدت سنتی و هم البته مدرن است. ما نباید مدرن را به امری بی‌ریشه تعریف کنیم. من همیشه از استادم دکتر مجتهدی در خاطر دارم که ایشان تاکید داشتند، نو بودن لزوما بی‌ریشه بودن نیست. اساسا نو بودن به معنای بر تنه درخت کهن رشد کردن است.…
فهرست