معنایابی سیاست و اخلاق با به رسمیت شناختن «دیگری»

گفت و گو
محمد رضا تاجیک: سخت معتقدم سیاست و اخلاق راستین صرفا در جهانی متکثر معنا پیدا می‌کنند، به بیان دیگر، تا دگر و غیری نباشد، نه سیاست و نه اخلاق فلسفه وجودی پیدا نمی‌کنند. بنابراین، این گفته فوکو قابل تامل به‌نظر می‌رسد که نخستین حرکت اخلاقی ترک موضع یک سوبژکتیویته خودبرنهنده…
فهرست