تاملاتی بر پایه ی چیستی احساس

چکیده : پیش از این مقاله ای تحت عنوان«چیستی احساس و رابطه ی آن با نیاز» نوشته ام. در مقاله حاضر سعی کرده ام تاملاتی پیرامون کاربرد آن مقاله ارائه دهم. به این منظور به مسائلی به ویژه در حیطه ی فلسفه ی زندگی پرداخته ام. در این مقاله برای…

«غم باغبان شادی»؛ نگاهی به مقوله ی غم

مقاله
 متین کمی: «… بزرگترین دلمشغولی و دغدغه‌ی فکری هر انساندوست ژرفنگری همین علت‌جویی دردها و رنج‌های آدمیانی‌است که می آیند، درد می‌کشند و رنج می‌برند و می‌روند.»در این نوشته سعی کرده‌ام با تکیه بر گفته‌های عقلا و ادبا، نگاهی به مقوله‌ی “غم” داشته باشم که آدمی بتواند از آن بمثابه‌‌ی…