شبه‌دین‌ها و دین‌گریزی

گزارش
 پیدایش گرایش‌های عرفانی و دینی یا شبه‌عرفانی و شبه‌دینی جدید اگرچه همیشه در جامعه ایران وجود داشته، اما افزایش نرخ آن‌ها مشخصه‌ای است که می‌تواند آن‌ها را به مساله تبدیل کند. حال‌اینکه با توجه به وجود رسانه‌ها و ابزار مختلف جمعی، نه‌تنها افزایش تاثیرگذاری آن‌ها بیشتر شده است، رسانه‌های موافقی…