تحول معنی کلمات و اصطلاحات قرآن (۳): شهید

ابوالفضل ارجمند
 ابوالفضل ارجمند: «شهید» از کلماتی است که تمایز معنی قرآنی آن از معنی اصطلاحی امروزی آن کاملا روشن است. در اصطلاح امروز شهید به کسی گفته می شود که در راه هدفی مقدس کشته شده باشد. در قرآن هیچ نشانه ای دال بر کشته شدن شهید به چشم نمی خورد.…