لطیفه های چرکین

یادداشت
نیلوفر – امیر ابتهاج: چرا خنده ؟؟ چرا باید بخندیم ؟! چرا باید به چیزهایی بخندیم که می دانیم ( شاید هم نمی دانیم ) که اساسا ضد انسانی است ، ضد بشری است ، توهین آمیز است ، دارای مضامین نژادپرستی ست. جوک هایی که می سازیم و آنها…