ترویج علم در حیطه عمومی و مبارزه با شیادی و شارلاتان بازی به نام علم

علی پایا
علی پایا: ترویج علم در حیطه عمومی، به عنوان یک رشته دانشگاهی عمر نسبتا کوتاهی دارد و سابقه آن به دهه ۱۹۸۰ میلادی باز می گردد. اما به منزله یک فعالییت فکری، سابقه آن به زمان تولد علم جدید در قرون شانزده و هفده میلادی باز می گردد. (بیشتر…)