سنت گرائی شیعیان مانعی در برابر اصلاحات شیخ طوسی

 ابراهیم منهاج دشتی: به طوری که در مقدمه کتاب مبسوط شیخ طوسی آمده شیخ از اخباری‌گری و سنت‌گرائی و سطحی‌نگری شیعیان زمان خود ناراحت بوده و آن را مانعی در برابر خود در جهت پرداختن به تالیفات جدیدی در جهت اصلاح کتب مذهبی می دانسته و نگران برخورد نامناسب از…