جنگ فوتبال، صلح فوتبال

یادداشت
احسان پورخیری: برای من بسیار عجیب است که دکتر پاینده از میان تمام تصاویر خونبار وقایع سالهای اخیر سوریه صرفاً عکسی را برجسته کرده است که خبر از یک وضعیت آرام دارد. استثنایی در دل «وضعیت استثناء». به گمانم هر تبیینی از این تصویر، فارغ از فلاکت های مردم سوریه…