کندوکاری در مسائل تعلیم و تربیت/ (نقد و بررسی کتاب صمد بهرنگی )

محمد باقر رحیمی
|محمد باقر رحیمی | صمد بهرنگی به عنوان یک معلم و نویسنده تجربیات خود را در دهه پنجاه در کتابی با عنوان کندوکاوی در مسائل تربیتی ایران به رشتۀ تحریردرآورده است. نگارش کتاب گفتمانی ، بی تکلف و روراست می باشد. وی نقادی خود را با نقد کتاب های تربیتی…