چالشهای دین و مدرنیسم در جهان اسلام در گفتگو با مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
«… مخالفت بی‌منطق روحانیان در دو سده اخیر با مدرنیسم و فرهنگ غرب، یک موافقت غیرمنطقی هم در میان روشنفکران برانگیخت که تفریطی است در برابر آن افراط یا افراطی است در برابر آن تفریط و این است که الان در جهان اسلام کم نیستند روشنفکرانی که اگر چه خودشان…