روشنفکری‌ دینی، ‌تفکر ‌یا انفعال‌

علیرضا محمدی
question_answer۱ دیدگاه
| علیرضا محمدی| تا آنجا که به تعاریف مختلف روشنفکری مربوط می‌شود، تفکر با زمینه‌های قابل تغییر و نداشتن تعصب و جزمیت درباره آن با ابزاری به نام عقل خود بنیاد را می‌توان مخرج مشترک تمامی این تعریف‌ها به حساب آورد. در کشور ما نیز از هنگام مواجه شدن با…