چرا عقل گرایان نقاد “علم اسلامی” را ناممکن می دانند؟

علی پایا
علی پایا: آقای سید علی طالقانی در مقاله خود که عنوان جالبی برای آن انتخاب کرده اند، کوشیده اند راهی برای دفاع از “امکان علم تجربی اسلامی” باز کنند[۱]. دفاع ایشان به اعتبار بیان روشن و نثر پاکیزه و ساختار کم و بیش منطقی مقاله، در خور تحسین است. اما…