سخن نو بگوییم

علی پایا
 علی پایا: جریان غالب در بخش اعظم نهادهای اندیشه‌ای رسمی با عقل‌گرایی نقاد بیگانه است و در بهترین حالت، اگر برای عقل‌گرایی حرمت قائل شود، به یکی از انواع «عقل‌گرایی‌های موجه‌ساز» گرایش پیدا می‌کند. مشکل این‌گونه رویکردهای «عقل‌گرایانه» اما آن است که موجه‌سازی، ضرورتا جاده صاف‌کن جزم‌گرایی است:آن‌که خود را…