آسیب شناسی فرهنگ جامعه یا علل عقب ماندگی ایرانیان

مصطفی ملکیان
 استاد مصطفی‌ ملکیان‌ طی سخنرانی  به‌ توصیف  علل و عوامل فرهنگی عقب‌ماندگی‌ ایرانیان‌ پرداختند و در خصوص آن بیست عامل را به شرح زیر، مورد توجه قرار دادند:  ۱. پیشداوری‌، ۲. دگماتیسم‌ وجمود، ۳. خرافه‌پرستی‌، ۴. بهادادن‌ به‌ داوری‌های‌ دیگران‌ نسبت‌ به‌ خود، ۵. همرنگی‌ با جماعت‌، ۶. تلقین‌پذیری‌، ۷.…
فهرست