گسسته‌‌فکری شبه‌‌روشنفکرانه در غرب‌‌زدگیِ جلال آل احمد  (پاسخ به پرسشِ نپرسیده)

مهدی فاموری
مهدی فاموری : کوشیدیم نشان دهیم آنچه در رسالۀ غرب‌‌زدگی جلال آل احمد آمده، مگر در مواردی اندک و پراکنده، فاقد معنای جدی اندیشیده و سنجیده و به واقع نشانی از گسسته‌‌گویی و آشفتگی اندیشگانی است. در این رساله، به مانند اغلب آثار فکری آل احمد، با غیاب اندیشۀ تحلیلی…

آسیب شناسی فرهنگ جامعه یا علل عقب ماندگی ایرانیان

مصطفی ملکیان
 استاد مصطفی‌ ملکیان‌ طی سخنرانی  به‌ توصیف  علل و عوامل فرهنگی عقب‌ماندگی‌ ایرانیان‌ پرداختند و در خصوص آن بیست عامل را به شرح زیر، مورد توجه قرار دادند:  ۱. پیشداوری‌، ۲. دگماتیسم‌ وجمود، ۳. خرافه‌پرستی‌، ۴. بهادادن‌ به‌ داوری‌های‌ دیگران‌ نسبت‌ به‌ خود، ۵. همرنگی‌ با جماعت‌، ۶. تلقین‌پذیری‌، ۷.…