نتایج نامطلوب گفتمان “علوم انسانی بومی/دینی”

علی پایا
 علی‌پایا:‌ اندیشهء برساختنِ “علوم” انسانیِ موصوف به اوصافی نظیر “بومی” و “دینی” و “ایدئولوژیک” برخاسته از شناخت غیردقیق چیستی “علوم انسانی” است: برساختن چنین “علومی” سودایی خام است. آنچه که اما شدنی و امکان پذیر است برساختن “تکنولوژی‌های انسانی بومی و دینی و ایدئولوژیک” است/ پی گیری طرح‌های ناظر به…

چرا عقل گرایان نقاد “علم اسلامی” را ناممکن می دانند؟

علی پایا
علی پایا: آقای سید علی طالقانی در مقاله خود که عنوان جالبی برای آن انتخاب کرده اند، کوشیده اند راهی برای دفاع از “امکان علم تجربی اسلامی” باز کنند[۱]. دفاع ایشان به اعتبار بیان روشن و نثر پاکیزه و ساختار کم و بیش منطقی مقاله، در خور تحسین است. اما…

بحثی در امکان علم بومی؛ علم بی‌تاریخ بی‌جغرافیا

مصطفی ملکیان
هم‌میهن ـ سعید بابایی : انجمن جامعه‌شناسی ایران هشتم خردادماه جاری با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران همایشی یک روزه ترتیب داد با عنوان «علم بومی و علم جهانی: امکان یا امتناع؟» این همایش به یادمان پروفسور سیدحسین العطاس جامعه‌شناس مالزیایی اختصاص داشت که چندی پیش درگذشت. امکان وجود…

مفهوم “علم بومی” خطاست

مصطفی ملکیان
سخن گفتن از علم بومی اولاً به معنای نسبی‌گرایی و وابسته دانستن دانش به مکان و زمان خاص است و ثانیاً با آن به این مشکل اخلاقی دچار می‌شویم که هیچ کس نمی‌تواند قائل به حق و باطل شود. مصطفی ملکیان در همایش “علم بومی، علم جهانی، امکان یا امتناع”…