هنوز ذیل پرسش های انقلاب مشروطه ایم

گفت و گو
علیرضا رجایی: هنگامی که شما در تداوم یک شکست تاریخی هم چنان پافشاری کنید، خواه ناخواه جامعه را نیز به ورشکستگی می کشانید و بحران هژمونی و استیلا از همین ورشکستگی و به طور مشخص از ورشکستگی اخلاقی ناشی می شود.